Fanhdi®

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Pharmacotherapeutic group:
Antihaemorrhagic agent: blood coagulation factors, von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination. (ATC code: B02BD06)

Characteristics

Fanhdi® is a complex of human coagulation factor VIII and von Willebrand factor (*donors from the Slovak Republic). Fanhdi is indicated for the treatment and prophylaxis of bleeding in patients with haemophilia A (congenital factor VIII deficiency), for the prevention and treatment of bleeding in patients with von Willebrand disease (VWD) if treatment with desmopressin (DDAVP) is insufficient or contraindicated. This drug can be used for the treatment of acquired factor VIII deficiency.

For more blood derivatives imported by Imuna Pharm a.s. to Slovakia in cooperation with Grifols click here(http://www.grifols.com/en/web/slovakia/products_and_services)

Pharmacotherapeutic group:
Antihaemorrhagic agent: blood coagulation factor VIII: von Willebrand factor and blood coagulation factor VIII in combination.

Characteristics

Fanhdi® is a complex of human coagulation factor VIII and von Willebrand factor (*donors from the Slovak Republic). Fanhdi is indicated for the treatment and prophylaxis of bleeding in patients with haemophilia A (congenital factor VIII deficiency). Fanhdi is indicated for the treatment and prevention of bleeding in patients with von Willebrand disease (VWD), if treatment with desmopressin (DDAVP) is insufficient or contraindicated. This drug can be used for the treatment of acquired factor VIII deficiency.

bg
bg