Fanhdi®

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Farmakoterapeutická skupina:
Antihemoragikum: krvné koagulačné faktory, von Willebrandov faktor a koagulačný faktor VIII v kombinácii. (ATC kód: B02BD06)

Charakteristika

Fanhdi® je komplex ľudského koagulačného faktora VIII a von Willebrandovho faktora (*darcovia zo Slovenskej republiky). Fanhdi je indikovaný: Na liečbu a profylaxiu krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený deficit faktora VIII). Na prevenciu a liečbu krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou (VWD), keď je liečba samotným desmopresínom (DDAVP) neúčinná alebo kontraindikovaná. Tento liek je možné použiť pri liečbe získaného deficitu faktora VIII.

Podrobnosti nájdete tu.

Ďalšie krvné deriváty, ktoré spoločnosť Imuna Pharm a.s. dováža na Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Grifols nájdete tu(http://www.grifols.com/en/web/slovakia/products_and_services)

Farmakoterapeutická skupina:
Antihemoragikum: krvné koagulačné faktory VIII: von Willebrandov faktor a krvný koagulačný faktor VIII v kombinácii.

Charakteristika

Fanhdi® je komplex ľudského koagulačného faktora VIII a von Willebrandovho faktora (*darcovia zo Slovenskej republiky). Fanhdi je indikovaný na liečbu a profylaxiu krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený deficit faktora VIII). Fanhdi je indikovaný na liečbu a prevenciu krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou (VWD), keď je liečba samotným desmopresínom (DDAVP) neúčinná alebo kontraindikovaná. Tento liek je možné použiť pri liečbe získaného deficitu faktora VIII.

Podrobnosti nájdete tu.

bg
bg