Flebogamma® DIF 100 mg/ml*

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Farmakoterapeutická skupina:
Imunoséra a imunoglobulíny: imunoglobulíny, normálne ľudské na intravaskulárnu aplikáciu (ATC kód: J06BA02)

Charakteristika

Jeden ml obsahuje 100 mg normálneho ľudského imunoglobulínu vyrobeného z ľudskej plazmy od darcov (*darcovia zo Slovenskej republiky). Je indikovaný na: Substitučná liečba dospelých, detí a dospievajúcich (2-18 rokov): Syndróm primárneho imunodeficitu so zníženou tvorbou protilátok. Hypogamaglobulinémia a rekurentné bakteriálne infekcie u pacientov s chronickou lymfatickou leukémiou, u ktorých zlyhala profylaktická liečba antibiotikami. Hypogamaglobulinémia a rekurentné bakteriálne infekcie u pacientov vo fáze mnohopočetného myelómu, u ktorých zlyhala odpoveď na pneumokokovú imunizáciu. Hypogamaglobulinémia u pacientov po transplantácii krvotvorných allogénnych kmeňových buniek (HSCT). Kongenitálny AIDS s rekurentnými bakteriálnymi infekciami. Imunomodulácia u dospelých, detí a dospievajúcich (2-18 rokov): Primárna imunitná trombocytopénia (ITP) u pacientov s vysokým rizikom krvácania alebo pred chirurgickým zákrokom na úpravu počtu trombocytov. Guillainov-Barrého syndróm. Kawasakiho choroba.

Podrobnosti nájdete tu

Ďalšie krvné deriváty, ktoré spoločnosť Imuna Pharm a.s. dováža na Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Grifols nájdete tu(http://www.grifols.com/en/web/slovakia/products_and_services)

Farmakoterapeutická skupina:
Imunoséra a imunoglobulíny: Imunoglobulíny, normálne ľudské na vnútrožilovú aplikáciu

Charakteristika

Flebogamma DIF je infúzny roztok (na kvapkanie do žily). Obsahuje účinnú látku normálny ľudský imunoglobulín (*vyrobený z plazmy (tekutá časť krvi) slovenských darcov). Liek Flebogamma DIF sa používa u pacientov, ktorí potrebujú viac protilátok v krvi na boj proti infekciám a iným ochoreniam.

Podrobnosti nájdete tu.

flebogamma 100mg
bg
bg