Human Albumin Grifols® 5%*

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Farmakoterapeutická skupina:
Náhrady krvi a plazmatické bielkoviny, albumín (ATC kód: B05AA01)

Charakteristika

Human Albumin Grifols 5% je roztok, ktorý obsahuje 50 g/l proteínu, z ktorého minimálne 95% tvorí ľudský albumín. Human Albumin Grifols 5% je vzhľadom k normálnej krvnej plazme mierne hypoonkotický. Roztok obsahuje 130 – 160 mmol/l sodíka a nie viac než 2 mmol/l draslíka. Je indikovaný na obnovenie a udržiavanie objemu cirkulujúcej krvi v prípadoch, keď bol preukázaný nedostatočný objem a keď použitie koloidného roztoku je vhodné. Použitie albumínu skôr než syntetického koloidného roztoku závisí od aktuálneho klinického stavu daného pacienta a od oficiálnych

Podrobnosti nájdete tu

Ďalšie krvné deriváty, ktoré spoločnosť Imuna Pharm a.s. dováža na Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Grifols nájdete tu(http://www.grifols.com/en/web/slovakia/products_and_services)

Farmakoterapeutická skupina:
Náhrady krvi a plazmatické bielkoviny, albumín.

Charakteristika

Human Albumin Grifols 5% je roztok na vnútrožilové podanie. Tento roztok obsahuje bielkoviny izolované z ľudskej krvnej plazmy (to je tekutá časť krvi). Každá fľaša obsahuje roztok 50 g plazmatickej bielkoviny v 1 litri, z ktorej najmenej 95% tvorí ľudská bielkovina albumín. Tento liek patrí do skupiny liekov známych ako náhrady krvi a plazmatické bielkoviny.

Podrobnosti nájdete tu.

Ďalšie krvné deriváty, ktoré spoločnosť Imuna Pharm a.s. dováža na Slovensko v spolupráci so spoločnosťou Grifols nájdete tu(http://www.grifols.com/en/web/slovakia/products_and_services)

human albumin griffols 5%
bg
bg