ALTEANA®

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Pharmacotherapeutic group:
Immunopreparations, anti-tetanus vaccine (ATC code: J07AM01)

Characteristics

ALTEANA® is prepared from tetanus toxin that is inactivated by formaldehyde and subsequently purified while maintaining antigenicity. To increase the imunizing effect the anatoxin is adsorbed on a mineral carrier (aluminium hydroxide). The vaccine is intended for primary vaccination and booster vaccination against tetanus. It induces production of specific antibodies after intramuscular application and confers protection against tetanus infection.

For details click here

Pharmacotherapeutic group:
Immunopreparations, anti-tetanus vaccine

Characteristics

ALTEANA® is an anti-tetanus vaccine. It is intended for active immunisation against tetanus or post-traumatic prophylaxis in children and adults where proof of vaccination cannot be demonstrated or with incomplete vaccination against tetanus. Immunity develops shortly after the administration of the second dose and is boosted by the third dose; the immunity is maintained for approximately 10-15 years after revaccination.

For details click here.

alteana
bg
bg