Irrigation solutions

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Wound irrigation solutions are used to hydrate the wound, to remove debris and bacteria, to assist in visual inspection, to prevent infection, and to improve healing and cosmesis. Sterile irrigating solutions are sterile or nonpyrogenic isotonic solutions, made under sterile conditions. The container closure system consists of a plastic bag and tubing with two ports.

  • Sodium chloride 0,9% IRRISOL 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml
  • Ringer IRRISOL 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml
  • AQUA IRRISOL 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml

In upcoming few months IMUNA PHARM will bring mentioned solutions with bigger volume (2000 ml, 5000 ml) in plastic bag with one port . We are working on Lactated Ringer’s Irrigation too. This solution is useful as an Irrigating fluid for body joints because it approximates the electrolyte composition of synovial fluid, and provides a transparent fluid medium with optical properties suitable for good visualization of the interior joint surface during endoscopic examination.

bg
bg