Bunkové implantáty

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Pre možnú spoluprácu v oblasti bunkového inžinierstva a pre produkciu širokej škály bunkových implantátov je k dispozícii moderné pracovisko s čistými priestormi triedy čistoty D, C B/A, potrebným technologickým vybavením a so zavedeným systémom kontroly kvality.

Tkanivové zariadenie, ktorého odborným garantom je Doc. MUDr. Ján Koller CSc., pracuje na základe povolenia MZ SR.

 1. Rozsah činnosti- testovanie, spracovanie, konzervovanie, balenie, skladovanie a distribúcia
 2. Rozsah odborného zamerania autológne a alogénne tkanivá a bunky ľudského pôvodu:
  1. muskuloskeletálne tkanivá a bunky (kosti, chrupavka, ligamentá, šľachy)
  2. kardiovaskulárne tkanivá a bunky (cievy, srdcové chlopne, perikard)
  3. kožné tkanivá a bunky (koža, derma, keratinocyty, fibroblasty)
  4. plodové obaly (amnion, chorion)
 3. Produkty
  1. Improderm – kultivované autológne fibroblasty
  2. Chondroautocell – kultivované autológne chondrocyty
  3. Epiderm- kultivované alogénne kožné bunky na nosiči (príprava klinickej štúdie)

Táto sekcia je prázdna. Pokračujte na inej podstránke.

bg
bg