Zásady ochrany osobných údajov

Účinnosť: 24. Mája 2018

ÚVODNÉ USTANOVENIA

IMUNA PHARM, a. s., so sídlom: Jarková 269/17, 082 22  Šarišské Michaľany, IČO: 36 473 685, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10222/P(„Spoločnosť“ alebo „my“), ako prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2016/679(„General Data Protection Regulation“ alebo „GDPR“). Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb („Služby“).

Ustanovenia týchto zásad ochrany osobných údajov sa uplatňujú od dátumu účinnosti uvedeného vyššie.

Zásady ochrany osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov („Kódex“). Zverejnením týchto zásad ochrany osobných údajovna našich webových stránkach a v prevádzkach je zároveň splnená informačná povinnosti Spoločnosti, ako prevádzkovateľa podľa článku 13 GDPR. Podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov a zásadách ochrany osobných údajov sú upravené v Kódexe, ktorý je dostupný v sídle Spoločnosti. Slová s veľkými písmenami, ktoré nie sú definované v týchto podmienkach ochrany súkromia, majú význam uvedený v Kódexe.

ZBER DÁT

Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislostis využívaním našich Služieb alebo ak nás kontaktujte prostredníctvom našich webových stránok. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať i bez vášho súhlasu, vždy však v súlade s platnými právnymi predpismi a iba za účelom:

 • priameho poskytnutia služby či produktu(splnenie zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a vami, pričom za zmluvu sa považuje aj faktické využívanie určitej služby, bez toho aby bolo potrebné čokoľvek podpísať)
 • splnenia právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • predchádzania ohrozenia vášhoživota
 • iného spracovania, ktoré je preukázateľne vo vašom záujme(prínos pre klienta je vyšší ako pre nás)

S vašim súhlasom spracovávame osobné údaje najmä k marketingovým účelom, k odovzdaniu osobných údajov tretím osobám pre kontaktovanie zákazníka za účelom prieskumu trhu a za účelom marketingových výskumov, k zasielaniu informácií o poradenských akciách, výrobkoch a službách a iných aktivitách.Pri našej činnosti môžeme zbierať nasledujúce dáta.

Meno a priezvisko
Kontaktná a/alebo doručovacia adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Číslo občianskeho

Informácie, vyplývajúce z obchodných podmienok jednotlivých zmlúv, údaje o zdravotnom stave v prípade spracovania biologického materiálu na vytvorenie produktu tkanivovej kultúry a pod.

Ak nás kontaktujete ako uchádzač o zamestnanie (alebo ako kandidát na iný druh spolupráce), Spoločnosť vyžaduje, aby ste nám poskytli informácie, ktoré obsahujú vaše meno, priezvisko a kontaktné informácie, ako sú napríklad e-mailové adresy alebo telefónne čísla. Okrem toho požadujeme, aby ste nám predložili svoj životopis s ďalšími informáciami o vašom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalších informáciách, ktoré môžu byť potrebné na účely ohodnotenia vašich schopností na požadovanú pozíciu.

ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV

Hlavným účelom spracúvania vašich osobných údajov je, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby v oblasti farmaceutickej výroby, výskumu a vývoja.

Vaše osobné údaje ďalej spracúvame na účely:

 • plnenia zákonných a zmluvných povinností
 • udelenia prístupu k našim službám
 • ochrany oprávnených záujmov pri našich aktivitách alebo záujmov našich zákazníkov
 • vyhodnocovanie žiadostí o zamestnanie
 • archívne účely
 • účely marketingu a/alebo priameho marketingu (ak ste prejavili záujem o ďalšie obchodné informácie

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli zhromaždené. Spoločnosť nespája osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme si uchovávať iba osobné údaje, ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať uchovávanie údajov).

Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre vymedzené účely.

PRIAMY MARKETING

Na základe vami udeleného súhlasu, ktorý môže byť odvodený aj z vášho predchádzajúceho využívania našich Služieb za predpokladu, že spĺňal požiadavky podľa GDPR, môžeme tiež použiť vaše elektronické kontaktné údaje na marketingové účely, t. j. informovať vás o našich službách. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: ochranadat@imuna.sk

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať aj tretím osobám, ako sú

 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku konkrétnej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame
 • poskytovatelia právnych služieb
 • poskytovatelia účtovných služieb
 • poskytovatelia marketingových služieb. Vaše osobné údaje nesmú byť zdieľané alebo poskytnuté žiadnej inej tretej osobe bez vášho súhlasu okrem nasledujúcich prípadov:
  • keď je Spoločnosť povinná poskytnúť osobné údaje v súlade so zákonom alebo príkazom orgánu verejnej moci, alebo
  • ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli adekvátne fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie zhromaždených údajov (ktoré vás však nezbavujú vašej povinnosti podniknúť náležité kroky na zabezpečenie vašich dát, najmä pri prenose vašich dát k nám). Cieľom týchto opatrení je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich osobných údajov. Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch nie je možné zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať najmä:

 • minimalizáciou údajov
 • obmedzením prístupu k vašim osobným údajom
 • pomocou hesla a kryptografie, ak je to potrebné
 • fyzickým zabezpečením
 • pseudonymizáciou údajov
 • ďalšími bezpečnostnými opatreniami (technickými a organizačnými), ktoré sú špecifikované a vysvetlené v Kódexe

ODVOLANIE SÚHLASU, PRÁVO NA PRÍSTUP, ZABUDNUTIE A SŤAŽNOSŤ

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu: ochranadat@imuna.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (t. j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právnej povinnosti, či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch) .

Máte právo na poskytnutie podrobností oosobných údajoch, ktoré o vás spracúvame, právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Tieto práva môžete uplatniť a vaše osobné údaje upraviť alebo vymazať pomocou v sídle a prevádzkach Spoločnosti alebo nás môžete kontaktovať na adrese ochranadat@imuna.sk.Ak však vaše žiadosti budú zjavne neopodstatnené, nadmerné alebo opakované, môžeme žiadosti odmietnuť. A účtovať si poplatky ako náhrada našich nákladov.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese ochranadat@imuna.sk,  a my sa zaväzujeme, že problém vyriešime. Zároveň máte právo namietať spracovávanie vašich osobných údajov a so svojou sťažnosťou sa obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z času na čas môžeme zmeniť a/alebo aktualizovať zásady ochrany osobných údajov o čom budete informovaní na našej webovej stránke a v sídle a prevádzkach Spoločnosti.

Súbory Cookies

Viac informácií o cookies sa môžte dozvedieť tu.

bg
bg