Hlásenie nežiaducich účinkov

Každý liek, ktorý je schválený na liečbu konkrétneho ochorenia, podlieha veľmi prísnemu testovaniu a hodnoteniu ešte predtým, než je schválený a predpísaný pacientovi. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť situácie, keď sa pri užívaní lieku okrem očakávaného účinku vyskytne aj neočakávaný – nežiaduci účinok.

Sledovanie všetkých vedľajších účinkov má veľmi veľký význam pre posúdenie bezpečnosti lieku a zhodnotenie pomeru prínos vs. riziko.

V prípade, ak zaznamenáte akýkoľvek vedľajší účinok pri užívaní lieku spoločnosti Imuna Pharm a.s., alebo ste zistili nesprávne použitie lieku, predávkovanie, zneužitie alebo užitie počas gravidity, kontaktujte nás, prosím, čo najskôr a poskytnite nám nasledujúce informácie:
– Vaše kontaktné údaje
– Iniciály pacienta, pohlavie, vek
– Názov lieku
– Popis nežiaduceho účinku

Telefonický kontakt: +421 907 781 259
E-mailový kontakt: pharmacovigilance@imuna.sk

V prípade elektronického hlásenia môžete použiť nasledujúci formulár:
Formulár pre zdravotníckych pracovníkov: >> zobraziť
Formulár pre pacientov: >> zobraziť

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa aj na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: +421 2 50701206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

bg
bg