IMMODIN®

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Farmakoterapeutická skupina:
Imunopreparáty (ATC kód: L03AX)

Charakteristika:

Liek IMMODIN® (lyofilizovaný dialyzát z ľudských leukocytov) je zmes biologicky aktívnych imunomodulačných látok. Účinné látky obsiahnuté v lieku IMMODIN® ovplyvňujú proliferáciu a diferenciáciu rôznych druhov buniek t.j. dozrievanie do funkcie-schopných štádií. Liek je indikovaný pri chorobných stavoch, kde bola preukázaná porucha bunkovej imunity u detí od 6 mesiacov, mladistvých a dospelých.

Podrobnosti nájdete tu.

Farmakoterapeutická skupina:
Imunopreparáty

Charakteristika:

Liek IMMODIN® obsahuje biologicky aktívne látky schopné normalizovať špecifickú bunkovú imunitu príjemcu. IMMODIN® je indikovaný pri chorobných stavoch, kde bola preukázaná porucha bunkovej imunity u detí od 6 mesiacov, mladistvých a dospelých.

Podrobnosti nájdete tu.

Imuna Immodin
bg
bg