Infúzne roztoky – inovačné opatrenia vo výrobe roztokov

Hlavný cieľ projektu: Inovácia produktu dosiahnutá inováciou technických a technologických zariadení pre výrobu farmaceutických produktov.
Opis projektu:

Europska unia

Operacny program vyskum a inovacie

 

 

 

Obsahom projektu INFÚZNE ROZTOKY – inovačné opatrenia vo výrobe roztokov je inovácia produktu, dosiahnutá inováciou technických a technologických zariadení pre výrobu farmaceutických produktov vrátane inovácie procesov. Hlavnou aktivitou projektu sa dosiahne cieľ, ktorým je inovácia produktu, ktorý je založený na naplnení chemickej substancie do vhodného primárneho flexibilného materiálu farmaceutickej kvality, určeného pre farmaceutické účely. Súčasťou nových obalových materiálov, použitých na novoobstaranej technológii, budú špeciálne rôznorodé konektory, ktoré sú štandardom v iných krajinách. Tieto špecifické konektory budú slúžiť na napojenie na rôzne medicínske sety, ktoré sa podstatným spôsobom odlišujú v jednotlivých regiónoch sveta. Hlavná aktivita projektu umožní žiadateľovi nákupom technologických celkov plniť chemické substancie vo forme aditív do infúznych roztokov do rôznorodých primárnych fólií, vyrábaných z rozličných materiálov. Inovačné opatrenia budú zohľadňovať nielen nákup primárneho technologického celku, ktorý predstavuje plniace zariadenie na chemické substancie farmaceutického pôvodu, ale aj ďalšie nevyhnutné technologické celky nadväzujúce na proces plnenia, ktoré predstavujú automatizovanú technológiu kontroly a balenia. Súčasťou primárneho technologického. celku je okrem technológie na výrobu produktu aj technológia na jeho prípravu, technológia rozvodu médií a technológia čistých priestorov. V rámci realizácie projektu dochádza k diverzifikácii výroby v existujúcej prevádzkarni žiadateľa IMUNA PHARM, a.s., v Šarišských Michaľanoch. Merateľným ukazovateľom uvedenej diverzifikácie výroby bude inovovaný produkt pozostávajúci z chemickej substancie v inej forme primárneho obalu , ktorej súčasťou sú zásadne odlišné konektory v porovnaní so súčasne vyrábanými, čo nespochybniteľne naplní požiadavky trhov v zahraničí. Žiadateľ sa úspešnou realizáciou projektu stane podnikom podporeným s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové v dôsledku projektu.

 

 

 

bg
bg