Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia

ITMS kód projektu:
26220220157
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program:
Výskum a vývoj
Prioritná os:
2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy:
OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Miesto realizácie projektu:
IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
Termín realizácie projektu:
Plánovaný: 04/2012 – 12/2015
Skutočný: 05/2012 - 12/2015
Výška NFP:
Zazmluvnená: 1 980 884,28 EUR
Skutočná: 1 711 007,96 EUR
Celkové oprávnené výdavky
projektu:
Zazmluvnené: 2 572 577,00 EUR
Skutočné: 2 218 876,97 EUR
Poskytovateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sprostredkovateľský orgán:
Výskumná agentúra
Partnerstvo:
Hlavný partner: IMUNA PHARM, a. s.
Partner 1: UPJŠ v Košiciach

Europska unia  VaV

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

bg
bg