Inovácia výrobno – technických a technologických zariadení a prístrojov pre výrobu farmaceutických produktov a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.

ITMS kód projektu:
25110121193
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os:
1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie:
1.1 Inovácie a technologické transfery
Kód výzvy:
KaHR-111SP-1201
Miesto realizácie projektu:
IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
Termín realizácie projektu:
Plánovaný: 08/2015 – 12/2015
Skutočný: 08/2015 – 12/2015
Výška NFP:
Zazmluvnená: 3 911 220,00 EUR
Skutočná: 3 911 219,98 EUR
Celkové oprávnené výdavky
projektu:
Zazmluvnené: 7 822 440,00 EUR
Skutočné: 7 822 439,98 EUR
Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán:
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vďaka podpore z Európskej únie došlo k zvýšeniu konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu spoločnosti IMUNA PHARM, a. s. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií vo výrobe kvalitných a bezpečných farmaceutických produktov.

Projekt zahŕňal 3 aktivity:

Obstaranie technológie na výrobu infúznych roztokov

Obstaranie technológie pre kontrolné virologické laboratórium

Obstaranie skladovej technológie

Europska unia Operacny program konkurencieschopnost SiEA

„Investícia do Vašej budúcnosti“

bg
bg