Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)

ITMS kód projektu:
26220220152
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program:
Výskum a vývoj
Prioritná os:
2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie:
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy:
OPVaV-2010/2.2/06-SORO
Termín realizácie projektu:
07/2011 – 12/2015
Výška NFP:
6 234 302,52 EUR
Celkové výdavky projektu:
6 963 744,38 EUR
Poskytovateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sprostredkovateľský orgán:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Partnerstvo:
Hlavný partner: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach
Partner 1: Neurobiologický ústav SAV v Košiciach
Partner 2: Parazitologický ústva SAV v Košiciach
Partner 3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Partner 4: Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Partner 5: Výskumný ústav mliekarenský, a. s. v Žiline
Partner 6: IMUNA PHARM, a. s. v Šarišských Michaľanoch
Výška NFP Partner 6:
1 813 000,00 EUR
Celkové výdavky projektu Partner 6:
2 417 333,33 EUR

Europska unia VaV ASFEU

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

bg
bg