Projekt vzdelávania zamestnancov spoločnosti IMUNA PHARM, a. s.

ITMS kód projektu:
27110230574
Spolufinancovanie:
Európsky sociálny fond
Operačný program:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os:
1 Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie:
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Kód výzvy:
DOP-SIA-2009/1.2.1/01
Termín realizácie projektu:
09/2010 – 04/2012
Výška NFP:
641 387,85 EUR
Celkové výdavky projektu:
916 268,36 EUR
Poskytovateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán:
Sociálna implementačná agentúra
Európsky sociálny fondZamestnanost socialna inkluziaSIA

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

„Priestor na vašu príležitosť.“

bg
bg