Výskum nových finálnych foriem vírusových vakcín s cieľom optimalizácie ich stability a účinnosti

Projekt aplikovaného výskumu
Zmluva o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj č. 0545/2010
Číslo projektu:
3615/2010-11
Spolufinancovanie:
dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu
Termín realizácie projektu:
07/2010 – 06/2013
Výška dotácie:
1 950 000,00 EUR
Celkové výdavky projektu:
2 605 000,00 EUR
Poskytovateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Partnerstvo:
Virologický ústav SAV
logo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
bg
bg