Zavedenie inovatívnych technológií do výroby imunomodulátora – Immodin a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti IMUNA PHARM, a. s.

ITMS kód projektu:
25110120348
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os:
1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie:
1.1 Inovácie a technologické transfery
Kód výzvy:
KaHR-111SP-0902
Termín realizácie projektu:
08/2010 – 07/2012
Výška NFP:
5 653 540,00 EUR
Celkové výdavky projektu:
11 307 080,00 EUR
Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán:
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Europska uniaOperacny program konkurencieschopnostSiEA

„Investícia do Vašej budúcnosti“

bg
bg