Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA PHARM, a. s.

ITMS kód projektu:
25120120101
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os:
2 Energetika
Opatrenie:
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Kód výzvy:
KaHR-21SP-1301
Miesto realizácie projektu:
IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
Termín realizácie projektu:
Plánovaný: 03/2015 – 11/2015
Skutočný: 03/2015 – 11/2015
Výška NFP:
Zazmluvnená: 687 754,76 EUR
Skutočná: 682 609,45 EUR
Celkové oprávnené výdavky:
projektu:
Zazmluvnené: 1 250 463,20 EUR
Skutočné: 1 241 108,09 EUR
Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán:
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Stručný opis:
Vďaka podpore z Európskej únie došlo v spoločnosti IMUNA PHARM, a. s. k zvýšeniu energetickej efektívnosti pri prevádzke spoločnosti a to realizáciou oboch hlavných aktivít, ktorými boli:

  • Zateplenie obvodového plášťa výrobných priestorov
  • Výmena vonkajšieho osvetlenie areálu

 

Europska unia Operacny program konkurencieschopnost SiEA

„Investícia do Vašej budúcnosti“

bg
bg