Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti IMUNA PHARM, a. s. zavedením vyspelých, inovatívnych technológií vo výrobe dialyzačných koncentrátov

ITMS kód projektu:
25110120790
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os:
1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie:
1.1 Inovácie a technologické transfery
Kód výzvy:
KaHR-111DM-1301
Miesto realizácie projektu:
IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 0822 22 Šarišské Michaľany
Termín realizácie projektu:
Plánovaný: 04/2015 – 12/2015
Skutočný: 04/2015 – 12/2015
Výška NFP:
Zazmluvnená: 179 599,20 EUR
Skutočná: 179 599,20 EUR
Celkové oprávnené výdavky
projektu:
Zazmluvnené: 299 322,00 EUR
Skutočné: 299 322,00 EUR
Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Vďaka podpore z Európskej únie došlo k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií vo výrobe dialyzačných koncentrátov.

Europska unia Operacny program konkurencieschopnost SiEA

„Investícia do Vašej budúcnosti“

bg
bg